Logo Novitus

REGULAMIN Korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
 1. COMP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, wytworzył Wirtualną Kasę Fiskalną SDF-3 i uzyskał decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar nr PT 1/22 z dnia 14.01.2022, która potwierdza, że kasa ta spełnia funkcje określone w ustawie o podatku od towarów i usług oraz spełnia wymagania techniczne zawarte w w/w Rozporządzeniu.
 2. Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3 jest preinstalowana na Urządzeniu SDF-3, które jest własnością Klienta.
 3. COMP, jako autor Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 i jej producent posiada wszystkie prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do Wirtualnej Kasy fiskalnej SDF-3.
 4. Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3 może funkcjonować tylko na Urządzeniu SDF-3 i dedykowana jest dla przedsiębiorców wykonujących usługi w zakresie myjni samochodowych.
 5. COMP zapewnia, że udostępniana Klientowi Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3, posiada Certyfikat kasy i Certyfikat producenta.
 6. COMP zawarł z firmami produkującymi, dystrybuującymi lub serwisującymi urządzenia obsługujące myjnie samochodowe, umowy, na bazie których sprzedaje tym firmom Urządzenia SDF-3 z preinstalowaną Wirtualną Kasą Fiskalną SDF-3, celem ich odsprzedaży Klientom. W ramach tych umów oraz własnych kompetencji firmy te zobowiązane są, do fachowej instalacji Urządzeń SDF-3 u Klienta, serwisowania tych urządzeń oraz udzielania pomocy Klientom w korzystaniu z usług dostarczanych zgodnie z niniejszym Regulaminem przez COMP.
Rozdział II. Definicje.
 1. Urządzenie SDF-3 oznaczone Basic - będące własnością Klienta urządzenie wyprodukowane przez COMP i montowane w myjniach automatycznych, które stanowi elektronikę integrującą funkcje płatności myjni i jest nośnikiem na którym jest preinstalowana specjalizowana Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3.
 2. Urządzenie SDF3 Light – będące własnością Klienta urządzenie wyprodukowane przez COMP i montowane w odrębnych od myjni automatycznych urządzeniach funkcjonujących w ramach myjni ( odkurzacze, i inne urządzenia okołomyjniowe), posiadające ograniczoną wielkość pamięci do zapisywania dokumentów fiskalnych.
 3. Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3 - specjalizowana kasa fiskalna w formie oprogramowania dedykowana do sprzedaży automatycznej, do której majątkowe prawa autorskie posiada COMP, fiskalizowana u Klienta, za korzystanie z której Klient opłaca miesięczny abonament na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest jednocześnie umową pomiędzy Klientem a COMP.
 4. Usługa SDF-3 – wykonywana przez COMP kompleksowa usługa polegająca na udzieleniu Klientowi prawa do korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3, utrzymaniu Panelu Klienta i udostępnieniu konta Klienta oraz zapewnieniu wsparcia serwisowego w postaci dedykowanej linii wsparcia dla użytkowników Wirtualnych Kas Fiskalnych SDF-3.
 5. Backup Serwerowy - gromadzenie kopii danych z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 na serwerach COMP i udostępnianie tych danych Klientowi celem wykonania Backupu Archiwizacyjnego, przy czym za prawdziwość i rzetelność danych zgromadzonych na Wirtualnej Kasie Fiskalnej SDF-3 odpowiada Klient.
 6. Backup Archiwizacyjny – umożliwienie Klientowi kopiowania danych zgromadzonych w Wirtualnej Kasie Fiskalnej SDF-3 i dodatkowo przechowywanych na serwerach COMP celem zapewniania dodatkowego bezpieczeństwa Klientowi w przypadku ew. utraty danych.
 7. Klient - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie myjni samochodowej, który jest właścicielem Urządzenia SDF-3, korzysta z Usługi SDF-3 w tym korzysta Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3, zawierając Umowę z COMP.
 8. Użytkownik – osoba wskazana przez Klienta korzystająca z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3.
 9. Pierwszy okres rozliczeniowy – tj. okres od daty fiskalizacji wirtualnej kasy SDF3, do ostatniego dna miesiąca kalendarzowego po wprowadzeniu obowiązku fiskalizacji.
 10. Abonament – opłata za przekazanie praw licencyjnych do korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 oraz za wykonywanie usług elektronicznych i serwisowych opisanych niniejszym Regulaminem, rozliczana w okresach rozliczeniowych. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju urządzeń na których instalowana jest wirtualna kasa fiskalna SDF3.
 11. Certyfikat Kasy - unikatowy certyfikat klucza publicznego przydzielony danej kasie i w niej zawarty, wystawiany przez producenta tej kasy i podpisany Certyfikatem producenta, zawierający numer unikatowy i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika.
 12. Certyfikat COMP - certyfikat nadrzędny, którym są podpisywane wyłącznie Certyfikaty Kas, zawierający dane umożliwiające weryfikację przynależności klucza publicznego do danego producenta.
 13. Panel Klienta – serwis internetowy będący własnością COMP, na którym utworzone jest i utrzymywane konto Klienta i do którego Klient ma dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Panel Klienta umożliwia: a. dostęp do paragonów oraz raportów fiskalnych, b. generowanie raportów dobowych i okresowych, c. pobranie dokumentów fiskalnych w postaci pliku graficznego, d. wykonywanie przez Klienta backupów danych z kasy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 14. Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy COMP i Klientem, na mocy którego COMP zobowiązany jest do świadczenia Usług SDF-3 a Klient do opłacania Abonamentu zgodnie z cennikiem. Warunki umowy określa Rozdział III niniejszego Regulaminu.
 15. Operator Płatności - firma posiadająca uprawnienia w zakresie obsługi płatności elektronicznych, która za pomocą własnej platformy płatności obsługuje płatności elektroniczne, posiadając uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych i działając w charakterze krajowej instytucji płatniczej, z którą COMP zawarł umowę i która obsługuje płatności związane z regulowaniem Abonamentu przez Klienta.
 16. Firma Serwisowa – producent lub dystrybutor urządzeń obsługujących myjnie samochodowe lub uprawniona przez niego firma, która instaluje Urządzania SDF-3, wykonuje naprawy gwarancyjne w imieniu COMP, serwisuje Urządzenia SDF-3 i pomaga uruchomić Usługę SDF-3.
 17. Formularz Rejestracyjny - formularz dostępny w Panelu Klienta, który wypełnia tylko i wyłącznie Klient (właściciel przedsiębiorstwa Klienta lub osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa na podstawie odrębnych przepisów i ujawniona w KRS bądź w CEIDG), poprzez podanie loginu (adresu email) i hasła oraz wszelkich danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury i utworzenia konta Klienta.
 18. Skutecznie Zafiskalizowana Transakcja - transakcja zarejestrowana w Wirtualnej Kasie Fiskalnej SDF-3, wyprodukowanej przez COMP, mająca, zgodnie z polskim prawem, odzwierciedlenie w dziennym i miesięcznym raporcie pracy kasy, w której zarejestrowane zostały e-paragony, z możliwością ich przesłania do Centralnego Repozytorium Kas.
 19. Miesięczny Raport Fiskalny – zgodnie z § 1 pkt 27 Rozporządzenia o którym mowa w pkt 1 Rozdziału I, jest to odpowiednio pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy.
Rozdział III. Zawarcie i rozwiązanie Umowy na korzystanie z Usługi SDF-3
 1. Klient dokonuje rejestracji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i oznaczeniu/akceptacji wszystkich oświadczeń wg klauzul określonych w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Momentem zawarcia Umowy jest spełnienie łącznie następujących warunków: a. posiadanie przez Klienta Urządzenia SDF-3 Basic lub/ i SDF3 Light z preinstalowaną Wirtualną Kasą Fiskalną SDF-3, b. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, c. aktywowanie konta Klienta, d. zalogowanie się na stronie Panelu Klienta, e. zafiskalizowanie Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3.
 3. Po dokonaniu rejestracji i zafiskalizowaniu Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3, Klient uprawniony jest do korzystania z Usługi SDF-3 do momentu wprowadzenia stosownymi przepisami obowiązku rejestrowania sprzedaży na myjniach samochodowych, przy użyciu kas fiskalnych. Po wprowadzeniu obowiązku rejestrowania sprzedaży na myjniach samochodowych ( przy automatach myjących i automatach okołomyjniowych), warunkiem korzystania z Usługi SDF-3 jest dodatkowo regularne opłacanie miesięcznego Abonamentu w okresach rozliczeniowych. Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od momentu zafiskalizowania Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF3 do ostatniego dnia miesiąca od którego został wprowadzony obowiązek fiskalizacji. Po upływie pierwszego okresu rozliczeniowego okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy korzystania z usługi SDF3, będący podstawą do rozliczania Abonamentu.
 4. Klient, w zależności od ilości stanowisk wykonujących usługi mycia pojazdów, opłacał będzie Abonament w kwocie 39,00 zł netto od Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 obsługującej jedno stanowisko związane z usługami mycia pojazdów lub w kwocie 136,00 zł netto od Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 w przypadku korzystania z jednej kasy SDF-3 na obiekcie posiadającym więcej niż 1 stanowisko mycia ( jeden centralny punkt płatności dla wszystkich stanowisk myjni) lub 10,00 zł netto od Wirtualnej kasy fiskalnej SDF3 obsługującej automaty na urządzeniach okołomyjniowych. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatkową.
 5. COMP posiada pełnię majątkowych praw autorskich do oprogramowania tj. Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3.
 6. Po zawarciu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału, COMP udziela Klientowi prawa do korzystania z oprogramowania w postaci Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 na następującym polu eksploatacji: używanie we własnej działalności gospodarczej w zamian za zapłatę Abonamentu.
 7. Po wejściu w życie przepisów dotyczących prowadzenia obowiązkowej ewidencji sprzedaży na myjniach samochodowych przy użyciu kas fiskalnych, Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3 zostanie uruchomiona i Klient zobowiązany jest doprowadzić do pracy kasy w trybie fiskalnym za co w pełni odpowiada Klient wobec organów skarbowych.
 8. Uruchomienie Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 w trybie fiskalnym jest równoznaczne z początkiem obowiązywania praw licencyjnych, o których mowa w niniejszym Rozdziale oraz przejęciem przez COMP elektronicznej obsługi tych kas przy użyciu Panelu Klienta i umożliwieniem transmisji danych z kas do Centralnego Repozytorium Kas.
 9. Począwszy od daty wejścia w życie obowiązku pracy w trybie fiskalnym, Abonament płatny będzie w okrasach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy z uwzględnieniem pierwszego okresu rozliczeniowego na podstawie faktury wystawionej w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie każdego okresu rozliczeniowego i udostępnieniu faktury elektronicznej w Panelu Klienta. Należności z faktury płatne będą w terminie 7 dni od umieszczenia w Panelu Klienta faktur w sposób określony w pkt 14 niniejszego Rozdziału. W przypadku gdy fiskalizacja po wprowadzeniu obowiązku pracy kasy w trybie fiskalnym odbędzie się w innym niż 1 dzień miesiąca, Abonament za ten miesiąc naliczony zostanie proporcjonalnie.
 10. W ramach Abonamentu COMP zapewnia legalne korzystanie z oprogramowania Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 i zapewnia korzystanie z Panelu Klienta oraz wykonywanie usług serwisowych.
 11. Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi SDF3 jest opłacenie abonamentu za pierwszy okres rozliczeniowy i stałe opłacanie abonamentu w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
 12. Wirtualne Kasy Fiskalne SDF-3, które współpracują z Usługą SDF-3 są rozróżniane po numerze unikatowym urządzenia. Umowa zostaje zawarta w dniu fiskalizacji Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 i nadaniu jej numeru unikatowego.
 13. Zapłata należności z faktury następuje przy użyciu Panelu Klienta za pomocą karty płatniczej lub przelewu w sposób określony przez Operatora Płatności.
 14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Momentem doręczenia faktury elektronicznej jest moment wystawienia faktury i otrzymania przez Klienta informacji o umieszczeniu i udostępnieniu faktury w Panelu Klienta. W systemie Usługi SDF-3 zostanie zapisana informacja o dacie i godzinie pobrania faktury lub faktury korygującej. Informacja ta będzie dostępna dla Klienta po zalogowaniu się do Panelu.
 15. Korespondencja i uzgodnienia w zakresie wystawiania faktur korygujących lub zgłaszania reklamacji odbywa się przy użyciu adresu mailowego sdf3@novitus.info i z adresu Klienta wskazanego w Panelu Kanta.
 16. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 17. Umowa w zakresie korzystania z Usługi SDF-3 w tym z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 może zostać rozwiązana przez COMP w przypadku • braku zapłaty Abonamentu za pełne dwa okresy rozliczeniowe, lub / i • w przypadku błędnej rejestracji urządzeń SDF3 Basic lub / i SDF3 Light, jeżeli to ma wpływ na wysokość opłacanego Abonamentu. Rozwiązanie umowy w powyższych przypadkach następuje po uprzednim wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 30 dniowego terminu do uiszczenia należności w trybie opisanym w niniejszym punkcie powoduje utratę praw licencyjnych i odłączenie od możliwości korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 i Panelu Klienta a co za tym idzie blokadę przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas i powiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego o fakcie utraty możliwości prowadzania sprzedaży w trybie fiskalnym.
 18. Klient zobowiązany jest prawidłowo rejestrować rodzaj urządzeń w Panelu Klienta, tak aby prawidłowo opłacać Abonament który uzależniony jest od rodzaju automatu na którym funkcjonuje Wirtualna Kasa Fiskalna SDF3, tj na autmacie myjni – urządzenie SDF3 Basic, na automatach okołomyjniowych SDF3 Light. Klient wyraża zgodę aby Comp kontrolował prawidłowość użytych urządzeń przy automatach w celu prawidłowego ustalenia wysokości Abonamentu. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli iż Abonament opłacany jest w niewłaściwych wysokościach, Comp ustali prawidłową wysokość należności związanych z nieprawidłowym opłacanie Abonamentu i wystawi fakturę korygującą. W przypadku braku uregulowania tych należności Comp rozwiąże umowę w trybie określnym ustępie 17 niniejszego rozdziału.
Rozdział IV. Serwisowanie
 1. Wszelkich zgłoszeń w zakresie działania Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 Klient powinien dokonywać zgodnie z postanowieniami niniejszego Rozdziału.
 2. W ramach Abonamentu COMP zapewnia wsparcie serwisowe w postaci dedykowanej linii wsparcia dla użytkowników Wirtualnych Kas Fiskalnych SDF-3 poprzez: a. infolinię tj. pomoc konsultantów w dni robocze w godz. 8-16, b. umożliwienie internetowych zgłoszeń usterek i uwag całodobowo 24/7/365.
 3. Klient, w przypadku wystąpienia błędów w pracy Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 zobowiązany jest postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w procedurze usuwania błędów „wykaz komunikatów” zawartej w tabeli 2 instrukcji obsługi.
 4. W przypadku nie usunięcia błędów zgodnie z wytycznymi opisanymi w procedurze usuwania błędów Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt na adres e-mail: sdf3@novitus.info
 5. W przypadku gdy Urządzenie SDF-3, na którym zainstalowana jest Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3, ulegnie awarii należy to zgłosić do Firmy Serwisowej sprawującą opiekę serwisową.
 6. Celem zachowania kontynuacji sprzedaży usług w razie awarii Urządzenia SDF-3 Klient winien zapewnić sobie rezerwową kasę fiskalną. Rozdział V. Odpowiedzialność
 7. Strony na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego zgodnie wyłączają przepisy o rękojmi.
 8. COMP nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 wynikłe z braku łączności związanej z nieprawidłowym działaniem usług telekomunikacyjnych, niewłaściwego korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 przez Klienta tj. niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikłe z czynników związanych z wpływem innych urządzeń zakłócających pracę kasy, niewłaściwego działania sieci elektrycznej, zdarzań losowych jak wyładowania atmosferyczne lub konieczności naprawy Urządzenia SDF-3 itp. COMP w żadnym wypadku nie odpowiada za brak możliwości sprzedaży usług związanych z awarią Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 lub Urządzenia SDF-3 spowodowaną przez Klienta. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza COMP ograniczona jest do wysokości 6 krotności miesięcznego Abonamentu.
 9. COMP, w ramach starannego działania, zobowiązany jest do wykonywania usług serwisowych wobec Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 tak by Klient, w razie awarii kasy z możliwie jak najkrótszymi przerwami mógł z niej korzystać. W przypadku niemożności korzystania z kasy przez okres dłuższy niż 14 dni COMP nie będzie pobierał Abonamentu za miesiąc w którym wystąpiła ta przerwa.
 10. W przypadku niedziałania Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 COMP nie odpowiada w żadnym wypadku za czynności za które odpowiedzialny jest podatnik zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 w prawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w szczególności za czynności określone w § 6, 7 i 8 tego Rozporządzenia.
 11. Klient zobowiązany jest do regularnego wykonywania Backupu Archiwizacyjnego danych. COMP nie odpowiada za utratę danych na skutek niewykonywania backupów przez Klienta.
Rozdział VI. Podstawowe obowiązki Klienta jako podatnika.
 1. Klient korzystający z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 zobowiązany jest korzystać z kasy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowo ewidencjonując każdą sprzedaż i stosując wszelkie obowiązki jakie nakłada na niego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
 2. Klient chcąc korzystać z Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF-3 ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się ściśle do wytycznych w niej zawartych. Bez spełnienia tego obowiązku Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3 może nie funkcjonować prawidłowo. Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie sdf3.novitus.pl po zalogowaniu się na konto Klienta. W przypadku braku możliwości skorzystania z tej strony Klient winien zgłosić ten fakt na adres e-mail: sdf3@novitus.info
 3. Klient we własnym zakresie zobowiązany jest, zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, dokonać fiskalizacji i zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Sposób dokonania tych czynności jest opisany w instrukcji obsługi w rozdziale „Konfiguracja połączenia internetowego”.
 4. Klient jest zobowiązany prawidłowo prowadzić ewidencję i generować stosowne raporty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w sposób określony w instrukcji obsługi oraz ma obowiązek korzystania ze środowiska, w tym sprzętu, na którym pracuje Wirtualna Kasa Fiskalna SDF-3, zgodnie z rozdziałem „Obowiązki podatnika – użytkownika kasy” instrukcji obsługi. Rozdział VII. Dane osobowe
 5. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest Usługodawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usługi SDF-3 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Każdemu Klientowi i Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie a Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz Polityką Prywatności i plików cookies.
 7. Wypełniając Formularz rejestracyjny Klient lub Użytkownik podaje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi SDF-3, a także jej rozliczenia, w tym wystawienia faktury.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji w serwisie oraz korzystania z Usługi SDF-3.
 9. Dane osobowe jak również inne dane związane z korzystanie z usług SDF3 zabezpieczone są poprzez szyfrowany protokół SSL i ustawionym przez Klienta dostępem do konta ( zaleca się stosowanie ośmioznakowych haseł i jego zmianę co 30 dni).
 10. Polityka prywatności z którą Klient zobowiązany jest się zapoznać, określa szczegółowo dodatkowe zabezpieczenia do konta.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.
 1. Do wykonywania usług o których mowa w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od towarów i usług a także Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.05.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
 2. COMP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, podając datę obowiązywania zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie rozdziału III, jest jednocześnie zmianą umowy i wymaga jego elektronicznego potwierdzenia w Panelu Klienta.
 3. W przypadku braku potwierdzenia fakt ten może zostać potraktowany jako wypowiedzenie umowy i rezygnację z korzystania z usługi Wirtualnej Kasy Fiskalnej SDF3.

przygotowano: 2022-08-01 wersja: 1.0.1